fredag 17. juni 2011

Klimatur 16. juni - Tema: Klimautslipp og kystlynghei

http://www.utsira.kommune.no/organisasjonen/planogmiljo/enogkli/Energiok/2011/forside%20kalenderutsirapuls%20i%20250.jpg
Kystlynghei-bukett.

Menneskeskapt utslipp fra transportsektoren gir økt innhold av CO2 og NOX i atmosfæren og bedre vekstvilkår for planter. Skogbruksnæringen burde juble for raskere tilvekst, men utslippene favoriserer bare noen få arter og er en stor trussel mot artsmangfold i våre naturmiljø.

I høgfjellet kryper tregrensa en høydemeter høyere opp i løpet av et år og fjellets smaragder, rødsildre og reinrose forsvinner som en følge av økte utslipp av næringsstoffer til luft. Det samme skjer i vår kystlynghei på Utsira. Plantene som vokser i kystlyngheia er nøysomme og liker ikke for mye næringsstoffer. Kystlynghei har oppstått som en følge av 1000 år med kraftig beiting av Sau, Storfe og Hest. Det er ikke bare planter men også mange truede sopparter og insekter er avhengige av samspillet som skjer i kystlyngheia.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDUNBogereV6fMNIv9kv5jYxyJljwDWU1-MQ5Ghn7iRxc-aWPK Kystlynghei er på retur i hele Europa.

Norsk Institutt for Naturanalyser (NINA) via Artsdatabanken.no har utarbeidet en egen Rødliste for Naturtyper (2011). Her er kystlynghei pekt ut som en av 15 truede naturtyper i Norge. Utsira Kommune har således et Nasjonalt ansvar å ivareta kystlynghei i kommunen.
Utsira Kommunestyre innstillet på å legge inn rødlistede naturtyper inn i temakart i forbindelse med en ideedugnad til arealdelen av kommuneplan. Sendes ut på høring i løpet av sommeren 2011 (kommunen har tidligere registrert tidligere slåtteenger inn i temakart fra 2004).

Klimaturen den 16. juni - de fire oppmøtte som trosset et kraftig regnvær, tok en vandring i kystlyngheia langs Nordsjøløypa fra Nordvik til Merkeskogen. Vi registrerte alle planter langs turen.

Vi fant 20 typiske kystlynghei arter: Røsslyng, Krekkling, Blokkebær, Skrubbær, Småbjønnskjegg, Heiblåfjær, Kystmaure, Kystmyrkleg, Kornstarr, Smyle, Duskmyrull, Torvmyrull, Tepperot, Blåbær, Blokkebær, Bjønnkam, Tiriltunge, Krypvier, Tettegras og Flekkmarihand. Slideshow 'Kystlynghei på Utsira'

Vi fant også 4 innvandrede arter (ikke typiske for kystlynghei): Rødkløver, Hvitkløver, Englodnegras og sitkagran.

Vi har lagt inn artene i artsobservasjoner.no/vekster/ som er en nasjonal base hvor du kan legge inn egne planteobservasjoner. På artsobservasjoner.no finnes det baser for fugl, fisk, småkryp, amfibier, pattedyr og store rovdyr.

Her finner du en komplett planteliste for Utsira Kommune.

På søndag er det villblomstens dag. Ta deg en tur ut i vestremarka å hjelp oss med å finne dverglin.

Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar